- 
Arabic
 - 
ar
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Polish
 - 
pl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Zoek
Sluit dit zoekvak.

menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Help een baby

Help een baby

Privacybeleid

Stichting Babyspullen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Babyspullen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Babyspullen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van hulpverleners

Persoonsgegevens van hulpverleners worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht: aanvraag en verzending babystartpakket;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht: aanvraag en verzending babystartpakket


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Babyspullen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Zakelijke adresgegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres;


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • vrijwilligers mailteam


Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Toelichting:

 • Gegevens gerelateerd aan je aanvraag voor een babystartpakket worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals aantallen uitgegeven babystartpakketten over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht: aanvraag en verzending babystartpakket
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht: aanvraag en verzending babystartpakket


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Babyspullen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht en verwachte geboortedatum kind voor aanvraag babypakket deel 1;
 • Geslacht kind en huidige kledingmaat voor aanvraag babypakket deel 2.


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • vrijwilligers mailteam


Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Toelichting:

 • Gegevens gerelateerd aan je aanvraag voor een babystartpakket worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals aantal uitgegeven babystartpakketten over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Babyspullen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.


Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.


Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Het innen van toegezegde financiële donaties.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • inschrijven via donateur formulier op website of schriftelijk;
 • inschrijven via een ander platform zoals: whydonate/justgiving en geef.nl
 • sponsorovereenkomst


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Babyspullen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum


Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur of sponsor.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Babyspullen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.


Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van verwerking aanvraag babystartpakket;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, via Mailchimp;
 • Het verzorgen van verzending aangevraagd babystartpakket, via DPD.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Babyspullen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Babyspullen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij gebruiken inloggevens voor toegang op onze computersystemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens
Stichting Babyspullen
Nijverheidsplein 2F
1704 RB Heerhugowaard
info@stichtingbabyspullen.nl