- 
Arabic
 - 
ar
Dutch
 - 
nl
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Polish
 - 
pl
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Zoek
Sluit dit zoekvak.

menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Help een baby

Help een baby

Algemene Voorwaarden Geld doneren

Als je geld doneert aan Stichting Babyspullen dan gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Babyspullen, statutair gevestigd te Houten, kantoorhoudende te Heerhugowaard aan Nijverheidsplein 2F, (postcode 1704 RB), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54883679, hierna verder te noemen: Stichting Babyspullen.

Telefoon: 072 – 737 02 63

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur.

Email: info@stichtingbabyspullen.nl

Stichting Babyspullen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door het CBF erkend als goed doel.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Babyspullen geschonken geldbedrag.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Babyspullen
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Babyspullen, een donatie doet aan Stichting Babyspullen.
 5. Statuten: Stichting Babyspullen heeft tot doel de inzet met een netwerk van partners om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting Babyspullen aan Stichting Babyspullen.
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Babyspullen die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Babyspullen.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Babyspullen behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Babyspullen

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Babyspullen.
 2. Stichting Babyspullen is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Babyspullen nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Babyspullen is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Stichting Babyspullen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Babyspullen voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Babyspullen.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@stichtingbabyspullen.nl.

Artikel 5. Plichten Stichting Babyspullen

 1. Stichting Babyspullen verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Stichting Babyspullen neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Babyspullen aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Stichting Babyspullen bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacybeleid.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Babyspullen verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Babyspullen verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacybeleid.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Babyspullen verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@stichtingbabyspullen.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Babyspullen geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Stichting Babyspullen heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

Stichting Babyspullen maakt gebruik van cookies op haar website.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacybeleid die Stichting Babyspullen hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Partijen verklaren dat het Nederlands recht van toepassing is.